Open: Mon - Sat 8:00 - 17.00 Call us: 02-212-9684-5

กุ้ง

อาหารทะเล สด

กุ้งกุลา / กุ้งลายเสือ

black-tiger-prawn-2

กุ้งกุลา / กุ้งลายเสือ ไว้หาง

black-tiger-prawn-3

เนื้อกุ้งกุลา / กุ้งลายเสือ

black-tiger-prawn-meat-chilled

กุ้งแชบ๊วย

white-shrimp-wild-1

เนื้อกุ้งแชบ๊วย

white-shrimp-meat-chilled-wild-1

กุ้งขาว

WHITE-SHRIMP-FARMED-2-1

เนื้อกุ้งขาว

white-shrimp-farmed-3

กุ้งขาว ไว้หาง

white-shrimp-farmed-2

กุ้งแม่น้ำ

river-prawn-1